Đánh giá xếp loại CB-GV-NV

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Kính (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 24-05-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Chủ tọa: Chủ tịch công đoàn
Thời gian: …h… ngày …./5/2011

Thành phần: Toàn thể CB, GV, NV của trường.

I. Nghi thức :
1. Tuyên bố lý do:
Căn cứ Thông tư số …/…./TT-BGDĐT Ngày …. tháng …. năm 20… của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá Chuẩn hiệu trưởng;
Căn cứ CV 60/PGDĐT ngày 19/5/2012 của Phòng GD&ĐT Buôn Đôn về việc thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức ở các trường MN,TH, THCS năm học 2011-2012;
Hôm nay ngày …./5/2012 BCH Công đoàn chủ trì buổi đánh giá chuẩn Hiệu trưởng của ông (bà) ……………… là Hiệu trưởng trường ……………...
2. Giới thiệu đại biểu:
3. Phân công theo dõi Thư ký, ghi biên bản:…………………… ghi Biên bản kiểm phiếu:…………………………………………………………..……..

II. Nội dung :
1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại theo mẫu phiếu trong Phụ lục1 và báo cáo kết quả trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường đóng góp ý kiến.
3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường tham gia đánh giá hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong Phụ lục 2 (bỏ phiếu kín- nhà trường phải bố trí một phòng riêng để các thành viên trên ghi phiếu và bỏ phiếu)
4. Các phó hiệu trưởng, cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM trường, với sự chứng kiến của hiệu trưởng, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường; phân tích các ý kiến đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong Phụ lục 3.
III. Kết luận:
Công bố tổng số điểm GV đánh giá cho Hiệu trưởng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chủ tọa: Hiệu trưởng
Thời gian: …h… ngày …./5/2012

Thành phần: Toàn thể CB, GV, NV của trường.

I. Nghi thức :
1. Tuyên bố lý do:
Căn cứ Thông tư số …/…./TT-BGDĐT Ngày …. tháng …. năm 20… của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá Chuẩn hiệu trưởng;
Căn cứ CV 60/PGDĐT ngày 19/5/2012 của Phòng GD&ĐT Buôn Đôn về việc thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức ở các trường MN,TH, THCS năm học 2011-2012;
Hôm nay ngày …./5/2012 BCH Công đoàn chủ trì buổi đánh giá chuẩn Hiệu trưởng của ông (bà) ……………… là Phó Hiệu trưởng trường ……………...
2. Giới thiệu đại biểu:
3. Phân công theo dõi Thư ký, ghi biên bản:…………………… ghi Biên bản kiểm phiếu:…………………………………………………………..……..
II. Nội dung :
1. Cấp phó tự đánh giá, xếp loại theo mẫu phiếu (Phụ lục 1 ban hành theo Thông tư Chuẩn cấp trưởng) sau khi đã chỉnh sửa cho phù hợp và báo cáo kết quả trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường đóng góp ý kiến và (Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư Chuẩn cấp trưởng);
3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường tham gia đánh giá Phó hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong Phụ lục 2 (bỏ phiếu kín- nhà trường phải bố trí một phòng riêng để các thành viên trên ghi phiếu và bỏ phiếu)
4. Các cấp phó khác, đại diện tổ chức cơ sở Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường, với sự chứng kiến của cấp phó được đánh giá, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá cấp phó của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường; phân tích các ý kiến đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho cấp phó theo mẫu phiếu (Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư Chuẩn cấp trưởng).
III. Kết luận:
Công bố tổng số điểm GV đánh giá cho Phó hiệu trưởng.Bố trí bàn ghế phòng bỏ phiếu

Cửa ra vào